Om Sweship Energy

Sweship Energy - nätverk för energieffektivisering ombord på fartyg

Sweship Energy är en plattform med syfte att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå nollvisionen genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift. Potentialen för energieffektivisering inom sjöfarten är mycket stor. Vad som ger mest energivinst kan däremot vara väldigt olika beroende på fartygstyp, bränsle och de omständigheter fartyget opererar under. Genom delat vetande och samarbete kan resultat nås snabbare än om varje rederi arbetade för sig. Sweship Energy initierades av Föreningen Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté och drivs i ett av föreningen helägt dotterbolag. Sweship Energy etablerades 2015, med stöd från Sjöfartsverket och Energimyndigheten.

Sweship Energy är i första fasen ett tvåårigt pilotprojekt. Verksamheten har initierats av Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté och tar avstamp i Svensk Sjöfarts Forskningsstrategi och Klimatfärdplan.