Nyhetssammandrag

Den 7 mars arrangerade Sweship Energy och Föreningen Svensk Sjöfart en heldag med fokus på energieffektiva lösningar och leverantörer. Det var en dag med hög energi och engagerade diskussioner där det märktes att energieffektivisering står högt på agendan. 

Inledningstalaren, Rikard Engström, Svensk Sjöfart, stod för ett välkomnande och en överblick av de aktuella frågor som just nu lyfts av Svensk Sjöfart gentemot politiker och samhälle. Han lyfte vikten av samarbete och att hitta nya lösningar tillsammans, som denna dag är ett exempel på. Samtidigt är det viktigt att peka på att sjöfart redan idag är det mest energieffektiva sättet att transportera gods. Överflyttning av transporter från väg till sjöfart en av de mest effektiva åtgärderna för att minska energiförbrukning inom transportsektorn som helhet, och aktuella politiska beslut såsom utredning av ett ECO Bonussystem lyftes som ett viktigt förslag.

Bengt-Olof Petersen, Sweship Energy, presenterade verksamheten inom plattformen och syftet med dagen. Han refererade tillbaka till det medlemsmöte som arrangerades 2012 där rederierna inom Svensk Sjöfart beslutade att påbörja samarbetet för en mer energieffektiv och rederinäring och hur allt arbete utmynnar ur de behov och möjligheter som rederinäringen identifierar.

Efter detta startade Suzanne Green, Sweship Energy, igång dagens gemensamma arbete. Vid mötet genomförde några av de mest intressanta underleverantörerna av innovativa tekniker för energieffektiv fartygsdrift att presentera, identifierade av rederierna som samarbetar inom Sweship Energys nätverk. Korta presentationer av respektive leverantör följdes på rundabordssamtal med djupare samtal om teknisk lösning, förutsättningar och lösningar. Diskussionerna fokuserade på teknisk lösning, förutsättningar och resultat där representanter från rederier gemensamt kunde samtala, diskutera, dela erfarenheter och lyfta behov.

Lösningarna som presenterades spände över en bredd av områden och samtliga presentationer finnst tillgängliga här.

Under dagen presenterade även Mikael Johansson, DNV-GL, den energikartläggningsmodell som utvecklats av Sweship Energy. Två rederier genomför pilotkartläggningar i enlighet med modellen där rederiets energiförbrukning, organisation och möjligheter systematiskt genomgåtts. Vid båda pilotkartläggningarna har stor besparingspotential kunnat påvisats.

Stort tack till för allt engagemang, förberedelser och kunskapsutbyte! 

 

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se