Nyheter

Suzanne_Green_sem

Seminariet Sustainable shipping through imp

Picture "GMN project for energy-efficient shipping meets" by IMO licensed under CC BY 2.0

Efter många års förhandlingar har FNs sjöfartsorganisation, IMO, fattat ett gemensamt beslut om en strategi för att reducera den internationella sj

83 miljoner satsas i ett helt nytt forskningsprogram med fokus på fokus på energieffektiva och fossilfria sjötransporter.

Sweship Energy har under två års tid bedrivits som ett innovationskluster med delfinansiering från Energimyndigheten.

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lo

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering.

Välkomna till workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering!

Energimyndigheten har i uppdrag att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanal

Redan vid etablerignen av Sweship Energys nätverk lyftes mätning och analys av mätdata som ett prioriterat samarbetsområde.

Den 7 mars arrangerade Sweship Energy och Föreningen Svensk Sjöfart en heldag med fokus på energieffektiva lösningar och leverantörer.

Svensk Sjöfarts medlemmar inbjuds till ett medlemsmöte med fokus på energieffektiva lösningar. Mötet samarrangeras med Sweship Energy.

Sidor