Nyheter

Redan vid etablerignen av Sweship Energys nätverk lyftes mätning och analys av mätdata som ett prioriterat samarbetsområde. Inom området finns omfattande erfarenheter parallellt med utveckling i samarbete med innovativa underleverantörer, samtidigt som olika behov och möjligheter identifierats. Systematiskt energiledningsarbete är ett centralt område för energieffektiv fartygsdrift och adekvat mätning, analys och beslutsstöd är avgörande för att energiledningsarbetet ska kunna systematsieras inom organisationen. Under nätverkets första möte för året årets beslutades att samarbetet inom energiledningssystem utgår från ISO-standarden 50 001.

Inom Sweship Energys nätverk, som etablerats mellan ett antal svenska rederier som alla satsar stort energieffektivitisering, träffas experter från de olika rederierna och utbyter erfarenheter, genererar kunskap och identifierar gemensamma frågeställningar och lösningar. Insamling av högpplöst digital data om fartygs prestanda med avseende på energianvändning och utformning av beslutsunderlag utifrån denna data är grundläggande för vidare systematiskt energieffektiviseringsarbete.  Under 2016 låg nätverkets fokus inom området på omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte för att bygga upp kompetens och kapacitet för vidare samarbete. Bland annat har rederier delat erfarenheter och flera underleverantörer har deltagit i arbetet och presenterat sina olika system och delsystem.

Nätverket identifierade ett behov av vidare kunskap om området för att besvara frågan: hur påverkas rederiers förmåga att arbeta med energieffektivitet av deras mät- och analyssystem? I dagsläget pågår dialog med samhälle och akademi rörande möjligheten att tillsammans söka svar på dessa frågor.

Standardisering för interoperabilitet

För att digital data ska kunna inhämtas och sammanställas krävs att olika delsystem fungerar tillsammans. Vid nätverkets första möte för året diskuterades bland annat värdet av internationellt överenskomna standarder för att öka interoperabiliteten - förmågan hos system, organisationer, tekniker och processer att kommunicera och samverka. 

Till nätverksmötet hade Sofia Werner hade inbjudits. Sofia Werner arbetar idag på SSPA och har bland annat varit delaktig i utveckling av standard för fartygs provturer. Hon höll en mycket uppskattad presentation där hon bland annat lyfte likheter och skillnader mellan olika typer av standarder för provturer (15016:2015 ITCC 2014 (ITTC 7.5-04-01-01) och lyfte områden som är viktiga att som kund kontrollera. Vidare uppmärksammade Sofia Werner ISO standard för hull- and propeller performance; ISO 19030 som kan vara av intresse för rederier att bevaka.

Standardisering av energiledningssystem

Nätverket diskuterade erfarenheter och lärdomar av certifiering i enlighet med miljö- eller energiledningssystem. Att arbeta utifrån ett standardiserat energiledningssystem ger en struktur och tydlighet. Inom nätverket sker ett strukturerat samarbete för att identifiera delsystem och delprocesser där best practice kan utvecklas tillsammans. Genom att använda en modell för energiledningssystem som struktur kan även detta arbete systematiseras och nätverket har beslutat att söka strukturera metoder och best practice i enlighet med ISO 50 001.