Nyheter

Efter många års förhandlingar har FNs sjöfartsorganisation, IMO, fattat ett gemensamt beslut om en strategi för att reducera den internationella sjöfartens klimatpåverkan, med fokus på växthusgaser. Strategin fastslår att utsläppen av växthusgaser ska halveras till år 2050, och att målet på längre sikt ska vara att nå nollutsläpp.

Sjöfarten beräknas stå för 2,6 procent av de globala utsläppen och då sjöfarten exkluderades i FNs Parisavtal från 2015 beräknade EU-kommissionen att sjöfarten riskerade att öka till omkring 17 procent av utsläppen till 2050 om ingenting görs. Samtidigt som påtryckningar skett för hårdare krav, bland annat från EU och länder som har en hög innovationsgrad och teknisk utveckling har sjöfartsindustrin i samklang lyft behovet av en tydlig global strategi. Efter långa förhandlingar nåddes en milstolpe fredag den trettonde april då IMOs underkommitté för miljöfrågor Marine Environment Protection Committee (MEPC) fattade beslut om det långsiktiga målet om nollutsläpp och att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2050. 

Foto: International Maritime Organization. CC BY 2.0 

Sedan tidigare har IMO fattat flera gemensamma beslut för att hantera klimatförändringarna. Bland annat antogs 2011 ett antal tekniska och operativa rkav för nya och befintliga fartyg som bland annat innebär att alla nya fartyg som byggs år 2025 ska vara 30% mer energieffektiva än de som byggdes 2014. Vidare finns krav på rapportering av bränsleförbrukning och därigenom koldioxidutsläpp och fartygsspecifika energieffektiviseringsplaner, Ship energy efficiency management plan (SEEMP). 

För att nå nollutsläpp krävs sannolikt en palett av olika initiativ, med allt från nya innovationer, teknisk utveckling, nya affärsmodeller, implementering av tillgängliga lösningar, och många andra små och stora åtgärder. Energieffektiviseringsåtgärderna står i fokus inom samarbetet i Sweship Energy. De energikartläggningar som genomförts inom Sweship Energys nätverksmedlemmar visar på att det, även i rederier med ett omfattande och aktivt energieffektiviseringsarbete, finns stora vinster att nå genom att systematisera och strukturera arbetet genom hela organisationen. Energieffektivisering är centralt för att nå såväl IMOs mål som öka sjöfartens konkurrenskraft, samtidigt som ett tydligt behov finns av ökade satsningar på forskning, utveckling och innovationer för att nå klimatmålen.