Nyheter

Vi är mycket glada att kunna berätta att Josefin Borg anställs den 1 juni 2015 som industridoktorand med inriktning på energieffektivisering inom sjöfart i ett unikt samarbete mellan Svensk Sjöfart och Chalmers Tekniska högskola.

Josefin Borg är civilingenjör med en masterexamen i Industrial Ecology och är specialiserad på Environmental Management. Hon kommer närmast från Chalmers där hon arbetat som projektledare vid institutionen för sjöfart och marin teknik. Hon kommer att arbeta inom Sweship Energy – en plattform för energieffektivisering, vilket leds av Carl Carlsson som också är ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor inom Svensk Sjöfart.

I forskningsprojektet ingår arbete med att utveckla, samla in och analysera data både inom energidatabasen och planerad workshopsserie. Det kombinerade arbetet med energidatabasen och workshopserien ger en helhetsbild över ämnet energieffektivitet inom sjöfarten som är världsunik. Josefin kommer bland annat att studera hur energidatabasen och workshopserien kan fungera som verktyg för att sprida kunskap och skapa förändring i en bransch, undersöka hur medvetenhet, attityder och kunskap kring energifrågor inom sjöfarten förändras samt hur rederiernas arbetsprocesser utvecklas över tid. Genom att hon även studerar läroprocesser och rederiernas organisering av sitt energiarbete, så ska hon skapa sig en bild av hur delat vetande kan bidra till omställningen av en bransch – och hur detta arbete kan vidareutvecklas ytterligare.

För föreningens medlemmar kommer projektet bland annat innebära ökad insikt i hur de kan prioritera bland investeringar för reducerad energiåtgång samt vilka kostnads- och energibesparing dessa åtgärder innebär. Det kommer även öka branschens kunskap i energieffektiv framfart av fartyg och i hur arbetet med energieffektivitet kan organiseras och kommuniceras inom och emellan rederierna. Under projektets gång kommer exempelvis vetenskapliga artiklar, konferensbidrag samt licentiat- och doktorsavhandling produceras inom ämnet. Josefin är sedan tidigare involverad i utbildningen av bland annat framtida sjöingenjörer och -kaptener på Chalmers, och den kunskap som byggs inom projektet kommer även att bidra med kompetens till framtidens sjöfartspersonal och redare. 

Huvudhandledare på Chalmers är Henrikke Baumann och handledare på Svensk Sjöfart är Carl Carlsson.