Nyheter

Den 2-3 juni 2016 arrangerade Sweship Energy workshop för ombordpersonal, befäl och lotsar om enerieffektivisering. I fokus var de erfarenheter och den kunskapen som deltagande befäl, lotsar och rederipersonal delade.

Carl Carlsson, ansvarig för forskning och innovation på Föreningen Svensk Sjöfart, inledde med att välkomna och presentera det proaktiva och strategiska arbete som bedrivs, följt av presentation av Sweship Energy av projektkoordinator Suzanne Green

Efter denna inledning kickade workshopen igång och workshopledare Katarina Frotjold etablerade, tillsammans med deltagarna, ett inspirerande och gott samtalsklimat där allas erfarenheter gavs utrymme. Katarina gav exempel på framgångsrika omställningsarbeten ur andra branscher och presenterade de förväntningar och erfarenheter som deltagarna förberett inför workshopen. 

Under workshopen kombinerades presentationer av aktuell forskning och erfarenheter med diskussioner, case och samarbete i mindre grupper. 

Mikael Sten, Sjöfartshögskolan i Kalmar, presenterade erfarenheter och resultat från Sjöfartshögskolans kurser i eco-driving, som visade på hur en stor energibesparingspotential kan tillvaratas genom ökad medvetenhet och kunskap.

Bengt Ramne, ScandiNAOS höll i ett pass på temat Energi på fartyg där teori kring bland annat energiförluster, framdrift, motstånd och fart, vilket följdes av en utmaning där deltagarna i grupper lyfte förslag på energieffektiviseringsåtgärder i ett brain battle. Under engagerade diskussioner lyfte grupperna förslag på bland annat tekniska lösningar, vikten av kommunicerade prioriteringar från ledning och utbildning för att bidra till beteendeförändring bland personal på alla nivåer. 

Caroline Johansson, projektkoordinator Sjöfartsverket, presenterade erfarenheter och resultat från FAMOS-projektet med fokus på sjömätning och squat, följt av ett case där deltagarna i grupper diskuterade tre olika ruttförslag utifrån bland annat bränslekomsumtion, säkerhet och erfarenheter. Bland deltagarna lyftes vikten av att ha med dessa frågor i ruttplaneringen och från en av grupperna föreslogs efter diskussionerna ett fjärde alternativ på rutt som kombinerade flera av de möjliga vinsterna ur de förberedda förslagen. 

Andreas Edvall och Kristoffer Antoniak, Sjöfartsverket presenterade de två casen Energieffektiv, säker och tidseffektiv ankomst och ETA-fönster där deltagarna diskuterade och problematiserade energiförbrukning och miljöpåverkan i samband med ankomster ur olika perspektiv. I diskussionerna synliggjordes erfarenheter av att olika beslut fattas under till synes liknande förutsättningar och hur förändringar i logistikorganisationer skulle kunna tillvarata stor besparingspotential. 

Hannes Johnson, forskningsrådgivare vid Sweship Energy och forskare vid Chalmers och Gotheburg research institute avslutade med en utblick på aktuell forskning rörande energiledningssystem och hur energieffektiviseringsarbete kan samordnas inom ett rederi. 

Genom deltagarnas engagemang och intresse blev workshopen en stor succé. Stort tack till alla medverkande!