Nyheter

Den 1 juni 2015 inledde Sweship Energy och Chalmers Tekniska Högskola ett unikt samarbete, då Josefin Borg anställdes som industridoktorand med inriktning på energieffektivisering inom sjöfart. Plattformen Sweship Energy etablerades av svensk rederinäring som en industridriven samverkansplattform där svenska rederier i samarbete adresserar frågan om energieffektiv fartygsdrift. Det gemensamma målet är att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision. Det unika industridrivna samarbetet inom energieffektivitet är intressant att studera ur ett akademiskt perspektiv, varför Sweship Energy och Chalmers Tekniska högskola inledde ett samarbete kring en industridoktorand, med stöd från Energimyndigheten och Sjöfartsverket.

Josefin Borg har nu arbetat i drygt ett år och vi tog en pratstund om den pågående forskningen. 

Josefin Borg, du har nu följt arbetet inom Sweship Energy som industridoktorand under ett års tid. Kan du berätta lite om din forskning?
Min forskning fokuserar på den svenska sjöfartsnäringens samarbete kring energieffektivisering och hur samarbete kan leda till branschomställning och samhällsförändring. De stora utmaningar som hela samhället står inför, när det gäller frågor som hållbarhet, klimat och global tillväxt, gäller även inom sjöfarten. För att möta utmaningarna gäller det att inte bara fokusera på problemen, utan även på lösningarna – vilket min forskning gör. Jag tittar på industrins roll och hur industrin kan bidra till förändring, i detta fall genom samarbete kring energieffektivitet inom sjöfart.
 
Min forskning är kvalitativ och tvärvetenskaplig. Jag studerar branschen och Sweship Energy samtidigt som jag är involverad i arbetet med initiativet och dess olika aktiviteter - allt från workshops med fokus på ombordspersonal till ett inre nätverk där ett färre antal rederier samarbetar närmare. Jag vill förstå processerna kring utvecklingen av den här typen av samarbetssatsningar. Jag har haft en väldigt bred och öppen ingång i mitt projekt. En del av vinsten med den här typen av metod är att jag kan gå in djupare på det jag upptäcker är intressant längs med vägen och att det även ger mig möjlighet att se saker som inte var väntat från början. Jag låter utvecklingen på fältet och det jag observerar styra forskningens inriktning. 
 

"Sweship Energy skiljer sig då det är en bred branschsatsning som hela industrin genom sin branschorganisation själva har initierat. Det är de svenska redarna som på eget initiativ har sagt att de vill samarbeta och dela information för att de själva ser ett syfte med det, det kommer inte från någon annan extern aktör."

 
Varför behövs din forskning? 
Det finns ett intresse även vetenskapligt att förstå hur gemensamt lärande kan leda mot hållbar utveckling, där finns en lucka. Det finns begränsad forskning kring detta ämne, framförallt gällande breda branschsatsningar från industrin. Det finns visserligen exempel som rör enskilda aktörer eller mindre public-private samarbeten, men Sweship Energy skiljer sig då det är en bred branschsatsning som hela industrin genom sin branschorganisation själva har initierat. Det är de svenska redarna som på eget initiativ har sagt att de vill samarbeta och dela information för att de själva ser ett syfte med det, det kommer inte från någon annan extern aktör. Det gör satsningen väldigt intressant att studera. Dessutom är det extra intressant då sjöfarten är så extremt internationell, både sett till marknadsstruktur och regelverk. Vilken roll kan industrisamarbeten spela för förändring av en bransch där det kan vara en utmaning, minst sagt, när exempelvis nya miljölagar stiftas?
 
Att doktorera är ett flerårigt åtagande. Vad fokuserar du på just nu?
Inledningsvis har jag haft en deskriptiv form av forskning, jag försöker beskriva vad som faktiskt pågår. Det som är så intressant i min forskning är att Sweship Energy är i ett tidigt skede och att utveckling med nya projekt, samarbetsformer och möjligheter pågår just nu. Jag kan följa det direkt när det händer, till skillnad från mycket annan liknande forskning som ofta handlar om att i efterhand förstå vad som hände, och varför. Här har jag möjlighet att i nutid studera de mekanismer som påverkar uppstartsfasen av ett sånt här initiativ, och löpande delta i den branschsatsning som görs.
 
Har du sett något som överraskar dig?
Hela projektet är oerhört spännande och just att jag studerar det tidiga skedet ger mig möjlighet att förstå och förklara besluten och vägarna framåt när grunden till ett sådant här projekt läggs. Det är exempelvis intressant att följa balansen mellan tydliga målbilder och strukturer å ena sidan, och flexibiliteten, sökandet efter lösningar och pragmatismen å andra sidan. Just att det inte har varit en spikrak väg framåt, på förhand planerad i minsta detalj, gör projektet väldigt spännande att studera. 
 
Hur kommer dina resultat spridas?
Som doktorand finns det flera tydligt definierade vägar, i form av artiklar, rapporter, konferenser, avhandling och liknande. Samtidigt gör min närhet till branschen att mina resultat direkt kan komma industrin till godo. Sjöfarten arbetar, precis som andra näringar och industrier, med en nödvändig omställning mot hållbarhet. Jag hoppas att min forskning ska bidra till en smidigare övergång, vilket inte bara gynnar samhället utan även enskilda rederier. 
 
Jag ser dels att mina resultat kan vara generiska och tillämpbara på andra branscher, samtidigt som mina resultat löpande kommer sjöfarten och Sweship Energy till del. Det är inte det enda samarbetet inom svensk sjöfart, och förmodligen inte heller det sista, och genom att hitta effektiva vägar och lösningar kan andra typer av samarbeten och omställningsarbeten ske mer smidigare och mer effektivt. Jag hoppas helt enkelt att när jag är färdig så har jag bidragit till att göra sjöfarten mer energieffektiv, vilket inte bara miljön utan även rederiernas ekonomi skulle gynnas av. 
 
Dessutom så är jag sedan flera år tillbaka involverad i utbildningen av framtida sjökaptener och sjöingenjörer, jag undervisar i bland annat hållbar utveckling. Därmed kan den kunskap som byggs inom doktorandprojektet direkt kopplas in i utbildningen av kommande generationer befäl, besättning och landpersonal. 
 
Vad har du för bakgrund?
Jag är civilingenjör inom väg- och vatten, med en masterexamen i Industrial Ecology, specialiserad på Environmental Management. Jag har arbetat över två år på Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers som projektledare i olika samarbetsprojekt, på både regional och EU-nivå. Att arbeta med komplexa samarbeten med olika aktörstyper fascinerar mig vilket fick mig att fortsätta på den banan, men som doktorand. 
 
Tack för en intressant uppdatering och stort lycka till! 
 

Vill du veta mer?

Josefin Borg

PhD Student
josefin.borg [at] chalmers.se