Nyheter

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. 500 miljoner extra kommer delas ut under 2017 enligt beslut i riksdagen 21 juni. Aktörer från sjöfarten är välkomna att söka.  

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal och regional nivå. Möjlighet finns att söka medel för åtgärder för att minska klimatpåverkan och innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. Det innebär att ett stort antal områden och frågor kan innefattas i satsningen. 

Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona och det huvudsakliga syftet är att minska utstläppen av växthusgaser i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Bedömningen om stöd görs efter hur stor klimatnytta åtgärden har, dvs. minskningen av växthusgaser per investerad krona, Som mest ges stöd om 70 % av investeringskostnaden.
 
500 miljoner extra kan delas ut under 2017
Inom Klimatklivet ska 700 miljoner ska delas ut per år fram till år 2020. Dessutom beslutade Riksdagen den 21 juni att 500 miljoner extra kommer att delas ut under 2017, vilket gör att det finns extra stora möjligheter att få ansökningar beviljade just nu. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Aktörer inom sjöfartsområdet har särskilt inbjudits att söka. 

Vilka åtgärder kan få stöd?

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Klimatklivet lyfter som exempel att det är möjligt att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
 • andra idéer!

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet eller beräknas vara lönsamt utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.M

Mer information och ansökan

Klimatklivet finansieras via Naturvårdsverket och administreras av Länsstyrelserna. Information om stödet, ansökningsprocess och Länsstyrelserna finns här

Ansökningar inom Klimatklivet är öppenflera gånger årligen via ett webbformulär. Under 2017 ör aktuella datum:

 • den 7 augusti klockan 09.00 -  den 11 september 2017 klockan 17.00
  Beslut planeras till november.
 • den 9 oktober klockan 9.00 - den 9 november klockan 17.00
  Beslut planeras i början av år 2018.

Du är även välkommen att kontakta Sweship Energy för att bolla idéer, stöd i ansökningsarbete och vidare kontakter.

 

 • den 7 augusti klockan 09.00 -  den 11 september 2017 klockan 17.00
  Beslut planeras till november.
 • den 9 oktober klockan 9.00 - den 9 november klockan 17.00
  Beslut planeras i början av år 2018.