Nyheter

Energimyndigheten har i uppdrag att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket. Den 28 april redovisade Energimyndigheten en strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet och nu har ytterligare en gemensam rapport framtagits med fokus på sjöfartens omställning till fossilfrihet.

I rapporten lyft energieffektivisering som en central fråga för att nå fossilfri sjöfarts, såväl som sjöfartens roll i att minska hela transportsystemets miljöpåverkan. Sweship Energy bygger på samarbete och erfarenhetsutbyte, i linje med rapportens konstaterande om att det finns många goda erfarenheter. I rapporten lyfts att: 

"Svensk sjöfart har hög miljöprofil. I ett internationellt perspektiv ligger svenska rederier långt fram vad gäller drift med alternativa bränslen, reningsteknik och energieffektiv drift. Mycket görs på frivillig basis, från löpande arbete med underhåll och tekniker för sparsam körning, till stora investeringar i alternativ framdrift."

Genom att representanter från olika rederier, såväl som akademi och samhälle, ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och identifiera behov och möjligheter kan det framgångsrika arbetet med energieffektivisering spridas. Det är grunden i Sweship Energys nätverk.