Nyheter

Välkomna till workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering!

Bakgrund
Svensk sjöfartsnärings innovationskraft, mod och långsiktighet i miljöfrågorna har lett till att vi troligen är världsledande. Samtidigt står sjöfarten inför ett antal utmaningar, bland annat till följd av regionala svavelregler. Oaktat vilket bränsle som ett fartyg kommer att drivas på, är energiåtgången en avgörande fråga. Både i ett omedelbart och i ett längre perspektiv är en ökad energieffektivitet en avgörande konkurrensfråga. Därför initierade Svensk Sjöfarts Forsknings- och innovationskommitté Sweship Energy, en plattform med syftet att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå nollvisionen genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv drift ombord inom olika samverkansprojekt. Genom delat vetande kan resultat nås snabbare än om varje rederi arbetade för sig. En av de aktiviteter som genomförs är workshops med fokus på energieffektivitet ombord.
 
Workshopkonceptet
I samarbete mellan rederier, akademi, experter, ombordpersonal och myndigheter har ett workshopkoncept med fokus på befäl och lotsar utvecklats. Detta är yrkeskategorier som har stor kompetens om hur fartyg kan drivas mer energieffektivt som måste tas tillvara. Medvetenheten om vikten av att arbeta med energieffektivitet, kunskapen och erfarenhetsutbytet behöver öka, både ombord på fartygen och bland rederier samt inte minst mellan fartyg och rederikontor. Genom deltagande i workshops ges brygg- och maskinbefäl, lotsar och rederipersonal möjlighet att dela med sig av sin kompetens och erfarenheter, samt får en ökad medvetenhet om energieffektivisering.
 
Workshop 27-28 september 
Workshopen inleds vid 12:00 den 27 september anrika lokaler – i gamla sjöbefälsskolan på Kvarnberget i Göteborg. Deltagarna, som kommer från olika rederier och har olika yrken spisar tillsammans med workshopledare och föreläsare lunch innan workshopen inleds med avstamp i deltagarnas egna erfarenheter, goda exempel och frågeställningar. Under workshopen varvas teoretiska pass med diskussioner, övningar och räkneexempel. På kvällen avnjuts en gemensam middag under vilket övningar och diskussioner fortsätter. Efterföljande dag fortsätter arbetet och resultatet från utmaningar redovisas.
 
Workshopen utgår från mål definierade i kursplanen, enligt nedan:
Målet med workshopen är att bidra till en förändring mot mer energieffektiv framfart av fartyg.
 
Delmål kopplat till detta är följande:
 
(a) Höja deltagarnas kunskapsnivå inom ämnet energieffektivisering genom kunskapsutbyte mellan och inom olika organisationer och professioner;
(b) skapa reflektion hos deltagarna kring deras egen roll i systemet;
(c) motivera och inspirera deltagarna att integrera arbetet med energieffektivisering i deras vardagliga arbetssysslor och bidra till ett mer aktivt arbete med fartygets SEEMP
Anmälan
Välkomna att anmäla deltagande här.
 
Observera att priset är kraftigt rabatterat vid anmälan före 31/8.