Nyheter

Den 1-2 december genomfördes årets tredje workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering. Workshopen baseras på dels de erfarenheter som gjorts de senaste åren inom rederinäringen i projekt medfinanserade av Energimyndigheten och Sjöfartsverket, aktuell forskning och slutsatser från prov-workshops som genomfördes under 2015. Men den viktigaste i delen i workshopen var erfarenheter och kunskaper som deltagarna delade med målet att nå ökad kompetens och medvetenhet om energieffektivisering.

Vid workhsopen deltog personal från rederier, såväl befäl från maskin och brygga som landpersonal. Workshopkonceptet sammanväver industrierfarenheter, aktuell forskning och ny kunskap i ett workshopkoncept där respresentanter från olika organisationer och professioner deltar. Workshoparna fungerar både som utbildning och som en möjlighet att tillvarata och sprida medarbetarnas kunskap på området. 

Inför workshopen hade deltagarna besvarat en förberedande uppgift och innan workshopen inleddes bjöds deltagarna dessutom på en rundtur på Göteborgs gamla sjöbefälsskola - anrika lokaler i vilka hela denana workshop genomfördes.

Under de två dagar som workshopen pågick fick deltagarna ta del av erfarenhet och presentationer från såväl varandra som representanter från industri, akademi och myndigheter.  Utöver den kunskap och motivation som deltagarna själva fick ta del av sammanställs deras erfarenheter och förslag för att spridas inom Sweship Energy. Bland slutsatser som återrapporteras till rederierna finns bland annat:

  • Mycket diskussion om de “mjuka” frågorna på workshopen, flera deltagare uttrycker önskan om att deras rederier ska satsa mer på detta
    –Det upplevs betydligt lättare att få pengar till en teknisk investering än projekt som skapar engagemang för personalen
    -Efterfrågas ökad kommunikation inom fartygen samt mellan landorganisation och fartyg

  • Erfarenheter och idéer på nya tekniska och operationella lösningar

  • Deltagarna ser stort värde av att motivera energieffektivisering för medarbetarna ur flera perspektiv; Delaktighet, kompetensutveckling, miljö, ekonomi etc.

  • Väldigt givande och öppna diskussioner där deltagarna ser ett stort värde av att träffas i denna form vilket ger både förnyad inspiration och konkreta initiativ att arbeta vidare med

  • Många av deltagarna är ledare ombord - det märks i deras diskussioner och i vad de lyfter fram som viktigt

Genom deltagarnas engagemang och intresse blev workshopen en stor succé. Stort tack till alla medverkande!

 

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se