Nyheter

Den första versionen av modellen för energikartläggning är nu presenterad, och arbetet med att genomföra de första pilotkartläggningarna är påbörjat.

 

Bakgrunden till samarbetet i projektet är dels ett inom Sweship Energy identifierat behov av en användbar systematisk modell för att kartlägga nuläge och identifiera möjliga åtgärder för att reducera energianvändning, dels då frågan aktualiserats i samband med införandet av EUs energieffektiviseringsdirektiv som anger att alla stora företag i Europa ska genomföra energikartläggningar i syfte att kartlägga och sänka europeiska företags energiförbrukning. Det finns betydande skillnader mellan olika branscher och Sweship Energy utvecklar, med stöd av Sjöfartsverket, en standardiserad modell för energikartläggning av rederier, i samverkan med DNVGL. Den utvecklade modellen är i form av en djupgående guideline för genomförande av energikartläggning. Ambitionen är att modellen ska:

  • underlätta och möjliggöra systematisk energikartläggning av hög kvalitet
  • fungera som underlag för det fortsatta arbetet energieffektivitet och integration med myndighetskrav (SEEMP)
  • innehålla mallar för att möjliggöra slutförande av energikartläggning på effektivt sätt.

Mallar i modellen:

  • Mall för dataanalys 
  • Mall för bedömning av organisatorisk förmåga
  • Mall för analys av tekniska åtgärder som kan komma i fråga för genomförandet
  • Mall för att dokumentera granskningen

Under Sweship Energys nätverksmöte 6 december presenterades den första versionen av modellen av Mikael Johansson på DNV-GL mycket positiv respons. Två pilotrederier kommer att genomföra energikartläggning enligt modellen, samtidigt som vidareutveckling utifrån gjorda erfarenheter sker för att en användbar modell av hög kvalitet ska kunna presenteras efter årsskiftet. 

Parallellt med utvecklingen sker utveckling av ett webb-baserat verktyg för att genomföra energikartläggning enligt den utvecklade modellen. Webb-verktyget kommer att tillgängliggöras via Sweship Energys webbplats och möjliggör att alla rederier inom Svensk Sjöfart kan använda verktyget för att genomföra en grundläggande genomgång av rederiets energianvändning, harmoniserat med Lagen om Energikartläggning. Rederier såväl som andra representanter från industri, akademi och samhälle med intresse av att ta del av modellen och erfarenheter från utvecklingen av den samma är välkomna att kontakta Sweship Energy för mer information.

 

Vill du veta mer?

Suzanne Green

Projektkoordinator
+46 (0)70-7210826
suzanne.green [at] sweship.se