Nyheter

Inom Föreningen Svensk Sjöfart har en flerårig diskussion pågått om att etablera ett nätverkssamarbete mellan rederier som aktivt arbetar med energ

Inom svensk rederinäring finns vilja, kompetens och intresse för att nå ökad energieffektivisering och med detta som utgångspunkt har diskussione