Investeringsmöjligheter och finansieringsstöd

Att stödja rederinäringen i arbetet med att identifiera investeringsmöjligheter och möjligheter till ekonomiskt stöd är ett av de gemensamma samverkansprojekt som drivs inom plattformen Sweship Energy.
Svensk rederi- och sjöfartsnäring står inför stora utmaningar inom miljöområdet. Svavelregler, ökade krav från lastköpare och pendlande priser på drivmedel är några av utmaningarna. Samtidigt finns det stora möjligheter där svenska sjömän har hög kompetens, stor teknikutveckling har skett under de senaste åren och ett intresse för att tillsammans och på sikt uppnå både en lönsam och miljöeffektiv sjöfart. Oaktat vilket bränsle som ett fartyg kommer drivas på, är energiåtgången en avgörande fråga. Både i ett omedelbart och i ett längre perspektiv är en ökad energieffektivitet en avgörande konkurrensfråga. Samtidigt finns det en samsyn från samhälle och politik att en omställning till mer energieffektiv transportsektor är prioriterat och flera olika initiativ har tagits. För att tillvarata dessa och hitta nya möjligheter skapades detta samverkansprojekt.
 
För att möjligöra för fler organisationer att ta del av offentlig medfinansiering för att uppnå en energieffektivisering av sjöfarten arbetar Sweship Energy på flera fronter, såsom exempelvis:
  • Lyfter behov och möjligeheter med olika forskningsfinansiärer
  • Arrangerar seminarium för rederinäringen om finansieringsmöjligheter och utlysningar
  • Workshops om ansökningsförfarande
  • Dialog om möjliga samarbeten och behov inom övriga samverkansprojekt, såsom exempelvis Sweship Energy - nätverk där ett antal rederier bedriver ett nära samarbete kring energieffektivisering