Innovationskluster

Sweship Energy driver ett innovationskluster för energieffektiv rederinäring. 

Innovationskluster är ett begrepp som definierats av EU som en struktur eller organiserad gruppering av oberoende parter avsedda för att stimulera innovativ verksamhet genom intensiv samverkan. Inom innovationsklustret kan bland annat företag, organisationer, samhällsaktörer med flera ingå och klustret ska bidra till effektiv kunskapsöverföring, nätverksbyggande och informationsspridning. I Sverige organiseras innovationskluster med fokus på energieffektivisering av Energimyndigheten. Energimyndigheten har gett Föreningen Svensk Sjöfarts dotterbolag i uppdrag att etablera ett innovationskluster med fokus på energieffektivisering inom rederinäringen och beviljat driftsstöd om upp till 50% av kostnaderna. Projektet "innovationskluster för energieffektiv rederinäring" genomförs inom Energimyndighetens FoU-program Energieffektivisering i transportsektorn under och den första fasen löper till 2017-12-31.

Inom innovationsklustret bedrivs bland annat ett nätverk där representanter från rederier med stor erfarenhet av energieffektivisering utbyter erfarenheter. Inom nätverket är medlemmarrna överens om att vägen till framgång bygger på öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. Nätverkets medlemmar bidrar med egna erfarenheter om såväl problemställningar, erfarenheter som lösningsförslag. Nätverkets medlemmar deltar med tid och resurser för att uppnå de gemensamma målen. Ytterligare en av uppgifterna inom innovationsklustret är att sammanställa och kartlägga nuläge och möjligheter inom frågan om energieffektivisering av sektorn och utveckla och sprida verktyg för att uppnå resultat för innoationsklustrets medlemmar. Vidare sker samarbete, främst inom norden, med bland annat akademier, institut, underleverantörer och innovatörer. Workshops och seminarier genomförs genomförs med fokus från forskning på mer grundläggande nivå till produkter tillgängliga på marknaden idag. Inom innovationsklustret identifieras vidare behov av vidare forskning och utveckling, vilket både genererar förslag på projekt inom forskning, nyttiggörande och implementering. En doktorand följer arbetet.

Den första fasen av innovationsklustrets verksamhet avslutades 2017-12-31. 

Slutrapport från innovationsklustrets första fas finns tillgängligt nedan.