Energikartläggning

Ett prioriterat område som Sweship Energy identifierat är metoder för energikartläggning och ett pågående samverkansprojekt adresserar frågan.

Effektivt arbete med att minska energiåtgång inleds ofta med kartläggning av nuläge. För att energikartläggning av fartyg och rederier ska kunna ske på ett systematiskt sätt med direkt nytta för organisationen krävs en modell anpassad efter rederis unika förutsättningar. Behovet sammanfaller även med införandet av EUs energieffektiviseringsdirektiv och Lagen om energikartläggningar. I samband med införandet av lagstiftning har vägledningar för olika branscher utvecklats men det saknas vägledning för rederinäringen. 

Med stöd av Sjöfartsverket bedriver Sweship Energy ett projekt som syftar till att utveckla en standardiserad modell för energikartläggning av rederier. Projektet genomförs i samverkan med DNVGL.

För att säkerrställa att en användbar modell av hög kvalitet utvecklas består projektet av flera steg. Initialt fokuserar projektet på kravspecifikation, identifiering av relevanta standarder och ramverk och litteraturöversikt. Parallellt sammanställs erfarenheter från genomförda energikartläggningar och systematiskt arbete med energieffektiviseringsarbete inom svensk rederinäring och erfarneheter från andra branscher. Modellen kommer sedan att testas på några rederier inom Sweship Energy och utvärderas. Färdig modell kommer att kommer att tillgängliggöras för samtliga medlemmar i Svensk Sjöfart.

Projektet löper till 2016-12-31.

Är din organisation intresserad av att vara delaktig i arbetet och ta del av resultaten? Kontakta oss gärna!